Sri Sathya Sai School Anand Vilas
Name of the Student CGPA
1 Vipansh Thakur Boy 9
2 Pradyuman Bhardwaj Boy 9.2
3 Rohit Chauhan Boy 9.4
4 Piyush Chandel Boy 8.6
5 Sai Anand Boy 9.2
6 Abhinav Sharma Boy 9.8
7 Kartik Kanwar Boy 9.6
8 Rahul Daya Sankar Boy 10
9 Akhilesh Angra Boy 9.6
10 Anshul Sharma Boy 9.2
11 Siddhant Thakur Boy 9.8
12 Aneesh Sharma Boy 10
13 Abhishek Gorsi Boy 10
14 Harshit Sharma Boy 9.2
15 Hitesh Kumar Boy 8.8
16 Devangi Vaid Girl 10
17 Khushabu Gupta Girl 8.8
18 Kanika Thakur Girl 9.4
19 Neha Harjait Girl 9.6
20 Shweta Sharma Girl 9.2
21 Kashish Sharma Girl 9.8
22 Surbhi Girl 9.6
23 Sai Laxita Girl 9.8
24 Anshul Sharma Girl 9
25 Anmol Soni Girl 8
Over all result of the school is 100%
Average of the School  CGPA 9.384